Browse Items (1 total)

  • Tags: คณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2521_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.3 การประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2