Browse Items (6 total)

  • Tags: องค์การนักศึกษา

มข.335.JPG
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภานิสิต – นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” [ต้นฉบับ/ตัวจริง]

มข.333.JPG
บัตร VIP. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ นายกองค์การนักศึกษา

มข.206.JPG
บัตรรับรองสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

มข.205.JPG
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

มข.204.JPG
บัตรเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

c2523_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2