รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 พิจารณางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2523
4.3 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2522
4.5 การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
4.6 คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติโอนเงินรายได้หมวดเงินสำรองทั่วไปไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
4.7 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
4.8 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีและคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
5.4 พิจารณาแต่งตั้งรองคณะบดีและหัวหน้าภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.5 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
5.7 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินรายได้เป็นค่าก่อตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
5.8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-03-31

Files

c2522_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/85.

Output Formats