รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.4 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวด งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
5.2 หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง
5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-02-28

Files

c2524_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/86.

Output Formats