รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโอนเงินรายได้ในหมวดเงินสำรองจ่ายทั่วไป ไปตั้งจ่ายในหมวดต่างๆ
4.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสรีระวิทยาคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-02-24

Files

c2522_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/82.

Output Formats