รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ
4.2 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
4.3 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงานในสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2524
4.4 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการในบัณฑิตวิทยาลัย
4.5 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.6 รับทราบการอนุมัติการโอนเงินระหว่างหมวด งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะศึกษาศาสตร์
5.2 เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523
5.3 หารือเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2513
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-01-31

Files

c2524_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/83.

Output Formats