รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่1

Description

1. การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2520

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 การเปลี่ยนชื่อตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2..3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
2.4 การจัดเตรียมพิธีประสาทปริญญาบัตร
2.5 ทุนพระราชทาน

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2520 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2520
3.2 มูลนิธิฟอร์ดให้ความช่วยเหลือโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี และขออนุมัติอนุปริญญา
4.2 ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่อาจารย์และข้าราชการ
4.3 การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บุณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2521-2522
4.4 จังหวัดขอนแก่นขอที่ดินมหาวิทยาลัยสร้างสนามกีฬา

5. เรื่องจร
5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการแก่ลูกจ้างเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-01-20

Files

c2521_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/81.

Output Formats