รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 25มกราคม 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการส่งเสริมการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ พ.ศ.2528

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิยาลัยขอนแก่นในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530- 2534)
4.1.2 โครงการปรับปรุงผังแม่บทและวางผังเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2529
4.1.4 ขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2528
4.1.5 ขออนุมัติยืมเงินหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่ายเพิ่มเติม
4.1.6 ขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้สำหรับสวัสดิการ เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณรายได้ 2529
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2528
4.1.8 ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่นใช้น้ำของมหาวิทยาลัย
4.3.2 การเปิดสอนภาษาอังกฤษของ เอ.ยู.เอ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.4 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม และขออนุมัติโอนเงินฝากประจำและเงินทุนสำรองไปตั้งจ่ายในหมวดเงินสำรองทั่วไป
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์
5.3 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ (เพิ่มเติม)
5.5 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
5.6 ขอความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีเพิ่มขึ้น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-03-30

Files

c_2 2528.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/119.

Output Formats