รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยละพัฒนา และจัดระบบบริหารในสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2529
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจการของคณะหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทางการพยาบาล
4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม
4.1.3 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดระบบบริหารงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2529
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2529
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และบำรุงดูแลรักษาสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529
4.1.8 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2529 เพิ่มเติม
4.1.9 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2530
4.1.10 ขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้เพื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.1.11 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529
4.1.12 หารือเรื่องการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.1.13 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโควตาพิเศษ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการฝึกหัดครู (เพิ่มเติม)
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอปรับปรุงการดำเนินงานและโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่3) พ.ศ.2529
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2529
5.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ.2529
5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.6 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)
5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ่มเติม)
5.8 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-03-22

Files

c_1 2529.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/120.

Output Formats