การประชุมสภาปี 2529

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2529

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2529 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่7
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529
วาระที่ 3…
View all 7 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2529