รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ผลการหยั่งเสียงเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-07-19

Files

c_4 2529.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/126.

Output Formats