รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตกออกประจำปีการศึกษา 2527
3.2 ปัญหาการวัดผลการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัสต่ำกว่า 25
3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 สรุปการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 6
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2528
4.1.3 ขอความเห็นชอบระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโควตาพิเศษ พ.ศ. 2528
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2528
4.1.6 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 เสมอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
4.3.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.3 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-10-05

Files

c_5 2528.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 5, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/127.

Output Formats