รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการโสตทัศนวัสดุ พ.ศ. 2529
4.1.2 การปรับปรุงสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 ผลการหารือการแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี
4.3.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.3 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา พ.ศ. .......
5.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
5.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม พ.ศ. 2529 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม พ.ศ. 2529
5.4 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์
5.5 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
5.8 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.9 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.10 รายงานผลคืบหน้าการดำเนินการเสนอชื่ออธิการบดี
5.11 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-06-14

Files

c_3 2529.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/125.

Output Formats