รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2528 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2528
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจการของคณะหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2528
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่4 ) พ.ศ.2528
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2528
4.1.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การมีสภาพเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้ต่อทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 263
4.1.7 ขออนุมัติรับอาจารย์เข้าศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
4.1.8 ร่างสัญญาบริการโทรทัศน์ตามสาย
4.1.9 ขออนุมัตินำเงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2528 มาตั้งจ่ายในหมวดเงินสำรองทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ปี2529
4.1.10 ขออนุมัติปรับขยายประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี2529 ของบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2528
4.3.2 การเปิดสอนหลักสูตรโบราณคดี
4.3.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.4 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาละประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ่มเติม)
5.3 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติยืมเงินหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่ายเพิ่มเติม
5.4 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาระยะที่6

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-08-24

Files

c_4 2528.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/124.

Output Formats