รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2528 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2527)
4.1.2 ขออนุมัติรับอาจารย์เข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต
4.1.3 ขอความเห็นชอบในการนำเงินรายได้ไปฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2527
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528

4.1.5 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณบดีคณะเทคโนโลยี
4.1.6 ขออนุมัติยืมเงินหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่ายเพิ่มเติม
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์
4.2.4 ขออนุมัติให้กรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.3 การซ่อมแซมหอพักนักศึกษาที่4

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 การเปิดสอนหลักสูตรโบราณคดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-06-08

Files

c_3 2528.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed December 8, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/123.

Output Formats