Browse Items (74 total)

  • Tags: หอสมุดกลาง

195107790_3925435097503737_8799690928538779786_n (1).jpg
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2, น้องใหม่ มข.6 ผูกไทร์ และด้านหลังนักศึกษาหญิง รุ่น 4 และ 5 ติดกระดุมบน

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุดกลางหลังใหม่.pdf
ตึกหอสมุดกลางหลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 และจะก่อสร้างเสร็จในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ใช้เงินงบประมาณ 12 ล้านบาท โดยมี ผ.ศ.ธิติ เฮงรัศมี เป็นสถาปนิก ดร.ธีรพงศ์ อรรถจารุสิทะิ์…

2021-02-111613018731.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

115.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018401.pdf
เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

134.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

097.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

091.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

098.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ KKU Smart City เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-141592132016.pdf
เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

140.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู็ และศูนย์ความรู้ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-101591775052.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน…

2021-02-111613018465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปดด้วยความเรียบร้อย

015.pdf
เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการการค้างค่าปรับของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018330.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

136.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

095.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2