Browse Items (60 total)

  • Tags: ทรัยากรสารสนเทศ

2021-02-111613018731.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

115.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018401.pdf
เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

134.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

097.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

091.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

098.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ KKU Smart City เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-141592132016.pdf
เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

140.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู็ และศูนย์ความรู้ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-101591775052.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน…

2021-02-111613018465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปดด้วยความเรียบร้อย

015.pdf
เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการการค้างค่าปรับของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018330.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

136.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

095.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

099.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

133.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อยด้วยความเรียบร้อย

096.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2