Browse Items (2 total)

  • Tags: คณะนักศึกษา วปอ.

P374 2521.jpg
P374-381/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P382-388/2521- การบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่21
P389-401/2521- พักรับประทานอาหาร
P402-403/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รับมอบของที่ระลึก

P386 2519.jpg
P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2