Browse Items (14 total)

  • Tags: ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยขอนแก่น

sur factory 01.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 43 รวบรวมประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่และคณะต่างๆ การแนะนำชมรม

ครบรอบ 10 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานของทางมหาวิทยาลัยว่ามีผลงานใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนำเสนอประวัติความเป็นมาของทางมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ

สายไหม 2 สายใยรักน้องพี่ เลือดสีอิฐ.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 47 ประจำปี 2553 รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา คณะต่างๆในมหาวิทยาลัย สัญลักษณ์ กิจกรรม ชมรม ฯลฯ

ต้อนรับน้องใหม่ 2509.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2509 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย รายชื่อออาจารย์ภาควิชาที่เปิดสอน รายชื่อน้องใหม่ คำกล่าวต้องรับจากคณาจารย์ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ

สู่รังใหม่.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 33 ประจำปี 2539 รวบรวม ผลงาน บทกลอน เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงแนะนำประวัติ ชมรม และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้น้องใหม่

เปิดรั้วมอดินแดงกัลปพฤกษ์ ช่อที่ 46.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 46 จะรวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง ประวัติความเป็นมา กิจกรรมรับน้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรม และชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย

ชีวิตใหม่01.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2531 กาลปพฤกษ์รุ่นที่25 จากชาวมอดินแดง ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบทความต่างๆ

ข้ามขัว สู่ฮั่วมอดินแดง.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี2536 รุ่นที่30 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประจำปี2536 ชมรมต่างๆ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

มาจุ้มมาโฮม.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 28 ประจำปี 2534 โดยจะรวบรวมเรื่องเล่า บทกลอน แนวคิด ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์และวิชาการและนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

กรุ่นกลิ่นฝัน.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2542 รุ่นที่36 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชมรมและกิจกรรมต่างๆ

รังอุ่นไอรัก.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 34 ประจำปี 2540 เพื่อเป็นแนวทาง ข้อคิด ในด้านการเรียน การทำกิจกรรม ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2