Browse Items (1 total)

  • Tags: ชมรม

เปิดรั้วมอดินแดงกัลปพฤกษ์ ช่อที่ 46.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 46 จะรวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง ประวัติความเป็นมา กิจกรรมรับน้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรม และชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2