Browse Items (4 total)

  • Tags: การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

น้องหล่า.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2525 รุ่นที่19 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ชมรมต่างๆ เส้นทางและคิวรถในมหาวิทยาลัย

ชีวิตใหม่01.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2531 กาลปพฤกษ์รุ่นที่25 จากชาวมอดินแดง ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบทความต่างๆ

ข้ามขัว สู่ฮั่วมอดินแดง.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี2536 รุ่นที่30 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประจำปี2536 ชมรมต่างๆ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

กรุ่นกลิ่นฝัน.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2542 รุ่นที่36 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชมรมและกิจกรรมต่างๆ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2