Browse Items (5 total)

  • Tags: หนังสือรับน้อง

saimai010001.pdf
หนังสือต้อนรับน้องกัลปพฤกษ์ ช่อที่45 ประจำปี 2551 รวบรวมผลงาน บทกลอน เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ต่างๆ ประวัติมหาวิทยาลัยและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะนำชมรมและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

น้องหล่า.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2525 รุ่นที่19 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ชมรมต่างๆ เส้นทางและคิวรถในมหาวิทยาลัย

ต้อนรับน้องใหม่ 2509.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2509 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย รายชื่อออาจารย์ภาควิชาที่เปิดสอน รายชื่อน้องใหม่ คำกล่าวต้องรับจากคณาจารย์ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ

ข้ามขัว สู่ฮั่วมอดินแดง.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี2536 รุ่นที่30 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประจำปี2536 ชมรมต่างๆ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

กรุ่นกลิ่นฝัน.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2542 รุ่นที่36 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชมรมและกิจกรรมต่างๆ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2