Browse Items (1 total)

  • Tags: ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี2509

ต้อนรับน้องใหม่ 2509.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2509 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย รายชื่อออาจารย์ภาควิชาที่เปิดสอน รายชื่อน้องใหม่ คำกล่าวต้องรับจากคณาจารย์ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2