Browse Items (2 total)

  • Tags: วันครบรอบ

ครบรอบ 10 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานของทางมหาวิทยาลัยว่ามีผลงานใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนำเสนอประวัติความเป็นมาของทางมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ

18 Anniversary.pdf
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 18 ปี ในปี 2525 และเป็นปีที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องที่รวบรวมตามความเป็นจริง ตั้งแต่การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะต่างๆ การบริหารงาน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2