การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่3

Description

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540
4.1.2 คณะเทคโนโลยีขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม (จากเงินทุนสำรอง)
4.1.3 ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบในโครงการการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.5 คณะแพทยศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบนการขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษให้นายทองอวบ อุตรวิเชียร
4.1.6 ขอความเห็นชอบในหลักการให้บริษัท ยูทีวีฯ ดำเนินการเดินสายเคเบิลให้พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.7 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2540

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปย่อรายงานวิจัย เรื่อง การประเมินสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2539
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-02-05

Files

d2540-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/396.

Output Formats