การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2539
2.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคุณภาพบัณฑิตตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม พ.ศ.2539
2.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคุณภาพบัณฑิตตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
2.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ… (เอกสารแจกในที่ประชุม)

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 เพิ่มเติมจากเงินทุนสำรอง
3.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2538 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2538)
3.3 ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 13 แห่งระเบียบหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2521 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2538

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 มาตรการการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-02-21

Files

d2539-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed January 27, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/395.

Output Formats