การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่20

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณปี 2530
2.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาปีการศึกษา
2526-2529
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน
เวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาผู้ขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากมหาวิทยาลัย
4.4 การจัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาจากรายได้งานแสดงสินค้าอีสาน
4.5 แนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 จำนวนผู้สมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม
โควตาพอเศษแยกตามคณะประเภทวิชา และศูนย์สอบประจำปีการศึกษา
2529
5.2 สถิติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2526-2528
5.3 การจัดพิมพ์ปฏิทินและบัตรอวยพรปีใหม่ 2529
5.4 การขออนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5.5 สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-11-13

Files

d2528-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/394.

Output Formats