การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่15

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2522 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ. 2522
2.2 ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัย
2.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
4.2 รายงานสถานภาพทางการเงินของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ( 1 มิถุนายน 21 – 31 พฤษภาคม 2522)
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย
4.4 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ ผู้ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วย การใช้และรักษาไฟฟ้าและการขอใช้กระแสไฟฟ้า
4.5 กำหนดการอบรม – สัมมนาข้าราชการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.6 ขออนุมัติหยุดเรียนในช่วงเวลาการขังขันกีฬามหาวิทยาลัย
4.7 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.8 คณะเกษตรศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆดังต่อไปนี้
1) ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามประเมินศักยภาพ
2) งบประมาณเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
3) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย
5.2 ขอเชิญร่วมวันรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน
5.3 ครุยวิทยฐานะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.4 การรับนักศึกษาสถาบันอื่นเข้าเรียนสมทบเฉพาะวิชา
5.5 ขอยกเว้นการเปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบภาคต้น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-09-19

Files

d2522-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/393.

Output Formats