การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่2

Description

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2540

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม (องค์การในกำกับมหาวิทยาลัย)

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรักษาวินัยการเงินการคลัง

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มเงินทุนสวัสดิการเคหะสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-01-15

Files

d2540-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/392.

Output Formats