การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2532
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 พระราชดำรัสในโอกาสที่สถาบันต่างๆ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา กิตติมศักดิ์
3.2 วัตถุประสงค์และหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
3.3 กฐินมหาวิทยาลัยประจำปี 2532

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2532
4.2 ขอความอนุเคราะห์รับบุตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญเข้าศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการทบทวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2533
5.2 พิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-11-01

Files

d2532-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/391.

Output Formats