การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2532
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กำหนดการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนการศึกษาชาวสวิส
พ.ศ. 2532
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชา
ก. วิชาใหม่ จำนวน 11 รายวิชา
ข. วิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ จำนวน 2 รายวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
5.2 ขอกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
5.3 พิธีเปิดการประชุม Franco-Thai Workshop on Remote Sensing

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-10-11

Files

d2532-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/390.

Output Formats