การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่19

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2528 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือเรื่องการระบุชื่อสาขาวิชาไว้ในวงเล็บต่อท้าย
ปริญญา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างโครงการจัดตั้งสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
4.2 ขอความร่วมมือในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้
ได้รับทุนตามโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาไทย-
ออสเตรเลีย
4.3 สภาคณาจารย์ขออนุมัติเบี้ยประชุม
4.4 การตั้งอัตราบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
4.5 แนวทางปฏิบัติกรณีตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ซ้ำซ้อนกัน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ที่ตั้งร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์
5.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา
2526-2529
5.3 เงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
5.4 การตั้งงบประมาณปี 2530

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-10-30

Files

d2528-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/389.

Output Formats