การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2532
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 พิธีเปิดสระว่ายน้ำ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3.2 การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นิวซีแลนด์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
4.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 การทอดกฐินประจำปีของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-09-13

Files

d2532-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/388.

Output Formats