การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่21

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2528 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
2.2 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่จากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2529 (ทบวงมหาวิทยาลัย
ดำเนินการ)
2.3 ขั้นตอนระยะเวลาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.2 การโอนข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันภูมิภาค ที่มีสัญญาผูกพัน
ชดเชยใช้ทุนการปฏิบัติราชการ เข้ามารับราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ส่วนกลาง
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
4.2 ขอความอนุเคราะห์ใช้เงินกองทุนพัฒนาฯ เป็นค่าลงทะเบียน
4.3 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติตั้งเสียงตามสาย
4.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนนจาก F เป็น RE
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2528
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่าย
น้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
5.3 การใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
5.4 การก่อสร้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
สาขาโรงพยาบาลศรีนครินทร์
5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด ขอกู้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
5.6 ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาและเสนอบริการ
เอทีเอ็มในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 นักศึกษาขออุทธรณ์การลงโทษภาคทัณฑ์
5.8 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 กำหนดการเตรียมงานประกาศผลสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
5.10 บัตรอวยพรปีใหม่ของศูนย์วัฒนธรรม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-12-11

Files

d2528-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed December 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/397.

Output Formats