การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่16

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2522 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คณะแพทย์ขออนุมัติดำเนินการวาสงฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.2 การรับผู้สำเร็จอนุปริญญาเคมีปฏิบัติเข้าศึกษาต่อขั้นปริญญา
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาควบคุมวงดนตรี
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2521 -2522

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-09-26

Files

d2522-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed September 25, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/398.

Output Formats