การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.10 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.10.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2542 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
17.11 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…)
เรื่อง การเทียบโอนราชวิชา

4 เรื่องเสนอใหม่
17.12 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.12.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
17.12.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2543 ขอสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
17.12.3 เสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
17.12.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2542)
17.12.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
17.12.6 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระในที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.12.7 กำหนดการประชุมคณบดีในปี พ.ศ.2543
17.13 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
17.13.1 โครงการ Rally ต่อต้านการสูบบุหรี่ และรณรงค์สวมหมวกกันน็อก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-01-05

Files

d2543-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 10, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/399.

Output Formats