การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่17

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณบดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2549เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการที่สามารถขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ข้อหารือผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินคดีปกครอง ตามคดีหมายเลขดำที่ 124/2548 หมายเลขแดงที่ 308/2549
5.2 ผลงานของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 รายงานประจำปี 2548 ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว.)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2549
6.2 ขอหารือเรื่องการสรรหาหัวหน้าสายวิชา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-11-15

Files

dean17_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/788.

Output Formats