การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่15

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2549
เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการที่สามารถขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว
4.2 โครงการจัดจั้งสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีของพนักงาน มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
4.4 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548 รอบสุดท้าย
6.2 ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4/2549)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-10-18

Files

dean15_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/785.

Output Formats