การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่16

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการจัดจั้งสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
4.2 คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขอเชิญร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขกฎกระทรวงการคลังเพื่อควบคุมการขายสุราบริเวณใกล้มหาวิทยาลัย
5.2 การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การยกเว้นการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี
5.4 สรุปผลการประชุมจากการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.5 รายงานผลการดำเนินคดีปกครอง ตามคดีหมายเลขดำที่ 124/2548 หมายเลขแดงที่ 308/2549
5.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนตุลาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549
6.2 การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-11-08

Files

dean16_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/786.

Output Formats