Browse Items (1 total)

  • Tags: การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

dean16_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2