Browse Items (2 total)

  • Tags: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

dean8_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2549
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2