การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจข้อสอบ O-Net และ A-NET
3.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2549 เพิ่มเติม
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์
4.4 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.5 ร่างประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.6 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.7 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2549
5.3 รายงานผลดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี
5.4 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2548 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ และรายงานของผู้สอบบัญชี
5.5 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ปรับปรุง)
5.6 แจ้งผลคำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
5.7 คณะสาธารณสุขศาสาสตร์ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันภาคีสมาชิกของเครือข่าย The European Commission Mundus Programme
5.8 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
5.9 บันทึก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา
5.10 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนเมษายน 2549
5.11 สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขออนุมัติวงเงินเพิ่มและขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
6.2 การเสนอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรฯ ปี พ.ศ.2550
6.3 การจัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-05-10

Files

dean6_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/710.

Output Formats