การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
1.2 1.2 นำเสนอผลงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ...
4.2 ร่างประกาศฯ เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การกำหนดนโยบายในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2549

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-06-15

Files

dean11_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/711.

Output Formats