การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอให้ยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2549
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
4.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
4.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
4.4 ร่างหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ชี้แจงการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ในรูปแบบ Focus Group Discussion
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2549
5.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ ขั้นปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2549
5.6 ป้องกันการเกิดเหตุสังหารหมู่ในสถาบันอุดมศึกษา
5.7 การยกเลิกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการออกรางวัลสลากแบบพิเศษ
5.8 รายงานการเกิดเพลิงไหม้อาคารวิทยาศาสตร์ 06
5.9 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
5.10 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
6.2 การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
6.3 ร่างประกาศฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ พ.ศ.2550
6.4 ร่างประกาศฯ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรและสถานที่ราชการ
6.5 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6 แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องและประชุมเชียร์ปี 2550

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-05-11

Files

dean8_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/709.

Output Formats