Browse Items (2 total)

  • Tags: สถาบันอุดมศึกษา

2021-02-101612930738.pdf
เพื่อให้การจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562 สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

dean8_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอให้ยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2549
ระเบียบวาระที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2