Browse Items (5 total)

  • Tags: ห้องสมุด

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

2021-02-101612928132.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612939015.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับเเละนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612930738.pdf
เพื่อให้การจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562 สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2