การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่17

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.2 การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การกำหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิงในย่านตลาดเจ๊พร 2
5.2 รายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับสถาบันสันติศึกษาปีงบประมาณ 2547
5.3 โครงการเครือข่ายไร้สายสถาบันอุดมศึกษาของรับ
5.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.5 – สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2548
- รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนสิงหาคม 2548
5.6 รายงานความก้าวหน้าเรื่อง การเตรียมการรับรองการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์
5.7 รายงานความคืบหน้าการเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546
6.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548
6.3 การจัดอบรมโดยแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-09-21

Files

dean17_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/738.

Output Formats