การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่13

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ...
1.2 (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
1.3 แนะนำผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขอความร่วมมือส่งใบตอบรับเข้าร่วมงาน พ.ศ.พอเพียงสัญจร จังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบิรหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.4 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นระดับที่สูงขึ้น
4.5 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นระดับที่สูงขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหาร
5.2 การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา
5.3 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อมีกรณีที่คู่สัญญาทางปกครองกระทำผิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญา
6.2 รายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ต่อร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
6.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2549
6.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว
6.5 การประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ สำหรับกำหนดแนวทางรณรงค์ในสถาบันอุดมศึกษา
6.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อจัดซื้อลิฟท์ ที่มีคำพิพากษาของศาลให้คืนให้กับบริษัทผู้ฟ้องคดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-07-20

Files

dean13_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/739.

Output Formats