การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่18

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 แนะนำคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานความคืบหน้าการเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.2 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันภาษา
4.3 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีและผู้ทรงวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักสิชาศึกษาทั่วไป
4.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.5 กำหนดการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2548
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งคิด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
5.2 การเดินตรวจสถานบันเทิงในบริเวณตลาดเจ๊พร 2
5.3 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโครงการทุนพัฒนาอาจารย์
5.4 ขอแจ้งชื่อและประวัติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548
5.5 – สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2548
- รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนกันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมสาสตร์ ประจำปีเงินรายได้ 2547
6.3 เสนอโครงการและหลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการความขัดแย้ง
6.4 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
6.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
6.6 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-10-12

Files

dean18_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/740.

Output Formats