การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 12/2546 เมื่อพุธวันที่ 4 มิถุนายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงในมข. เพื่อเป็นสวัสดิการ
3.2 การเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา มข. นอกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4.1.2 คำขวัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 การขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.5 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.6 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
4.1.7 กรขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
4.1.8 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ต่อเนื่อง) ในลักษณะโครงการพิเศษ
4.1.9 การขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศษสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะสาธารณะสุขศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ พ.ศ. ...
5.2 โครงการความร่วมมือในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับ Northern Arizona University
5.3 นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
5.4 เสนอขอจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอพแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)
5.5 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
5.6 โครงการทุนเรียนดี เรียนฟรี
5.7 รายงานผลจากการเข้าประชุม Thai - UK University President Forum ครั้งที่ 2

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-06-11

Files

dean13_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/741.

Output Formats